Privacybeleid

Laatste Update: Maart 2022

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yara van den Eertwegh verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hier volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, betalingsgegevens en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en in correspondentie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Yara van den Eertwegh verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van Overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van Toestemming. De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van Overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van Toestemming. Door gebruik te maken van onze aangeboden diensten en jouw gegevens in te vullen, geef je toestemming jouw gegevens te gebruiken.

  • Yara van den Eertwegh verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en wettelijke bewaarplicht van Medische Dossiers.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van Wettelijke verplichting. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Yara van den Eertwegh bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Accountgegevens

Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor inactieve accounts. Te rekenen vanaf de laatste actie van het account. Na deze 2 jaar wordt het account automatisch verwijderd.

  • Medisch Dossier

Wij hanteren de wettelijk gehanteerde bewaartermijn voor medische dossiers, opgesteld door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en op basis van de WGBO (Wet op geneeskundige behandeling overeenkomst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Yara van den Eertwegh verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies die wij gebruiken

Op nl.yaravdeertwegh.com worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt ten alle tijden jouw opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of wissen. Dit doe je op de volgende manieren:

  • Nieuwsbrieven: uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via de knop ‘Uitschrijven’ onderaan een digitale nieuwsbrief.
  • Account: op jouw accountpagina kun je al jouw gegevens inzien of veranderen. Ook kun je jouw account beëindigen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yara van den Eertwegh en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@yaravdeertwegh.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Yara van den Eertwegh neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yara van den Eertwegh via contact@yaravdeertwegh.com.

Heb je een klacht, vraag of zorg over jouw privacy of over deze privacy verklaring?

We vragen je indien je een klacht, vraag of zorg hebt ons op de hoogte te stellen via contact@yaravdeertwegh.com.

Je kunt, als je een klacht hebt over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: bereiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens